Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje śnieg?

Tworzą go maleńkie, pojedyncze płatki, a życie każdego z nich rozpoczyna się wysoko w chmurach. Z pewnością mieliście okazję przyjrzeć się im z bliska podczas lepienia bałwana, czy zabawy w bitwę śnieżną. Podobno nie ma dwóch takich samych płatków śniegu... Przekonajmy się!

Burmistrz Miasta Siemiatycze oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza śnieżynka”. Poruszcie wodzę fantazji i przedstawcie nam własne projekty tych niezwykłych, zimowych kompozycji. Najpiękniejsze nagrodzimy!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie miasta Siemiatycze. Śnieżynki należy wykonać z papieru (format nie większy niż A3), wyciąć i ozdobić dowolną techniką, wykorzystując materiały trwałe. Pracę konkursową wraz z imienną metryczką należy złożyć w Oddziale dla dzieci MBP do 8 lutego 2020 r.

Wszystkie śnieżynki zawisną na wyjątkowej, bibliotecznej wystawie i wezmą udział w głosowaniu czytelników. Laureata konkursu na Najpiękniejszą śnieżynkę poznamy już 29 lutego.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

***

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

w formie plebiscytu na „Najpiękniejszą śnieżynkę”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Zimowa śnieżynka”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, ul. Górna 23 A, 17-300 Siemiatycze, www.mbp.edu.pl, nr tel.: 85 655 23 18, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Koordynatorem Konkursu jest Elżbieta Szewczak – kierownik Oddziału dla Dzieci MBP w Siemiatyczach.

4. Prace należy złożyć w terminie od 15 stycznia do 08 lutego 2020 r.

5. Plebiscyt trwa od 10 do 27 lutego 2020 r.

§2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

1) rozwijanie umiejętności i zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży,

2) pielęgnowanie i utrwalanie wartości artystycznych,

3) rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych,

4) motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,

5) kształtowanie wrażliwości estetycznej.

§3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie Siemiatycz.

2. Nie przewiduje się podziału na kategorie wiekowe.

§4. PRACA KONKURSOWA i kryteria oceny

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

1) temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów zimowej śnieżynki w formie przestrzennej;

2) rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm);

3) forma przestrzenna, technika – dowolna, z materiałów trwałych, umożliwiających zawieszenie – prezentację dzieła;

4) praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

5) udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Każda praca konkursowa i metryczka, o której mowa w § 4 pkt 2 otrzyma indywidualny numer, który nada i umieści w widocznym miejscu Komisja Konkursowa.

4. Zwycięzca/zwycięscy zostaną wyłonieni na podstawie liczby głosów oddanych przez głosujących na konkretną pracę.

5. Organizator przewidział trzy nagrody główne książkowe: I, II i III oraz dwa wyróżnienia.

 

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przynieść do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach  w terminie do dnia 08 lutego 2020 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej, ul. Górna 23 A, 17-300 Siemiatycze.

4. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie indywidualnie.

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.

6. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, dostarczone do 08 lutego 2020 r.

7. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

8. Głosowanie publiczności odbywać się będzie od 10 do 27 lutego 2020r., za pomocą kartek do głosowania (załącznik nr 5 do Regulaminu).

 

§6. KOMISJA KONKURSOWA

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z dwóch członków.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, liczy głosy oddane w plebiscycie, przyznaje nagrody i wyróżnienia.

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Komisja ma prawo do przyznania nagrody poza plebiscytem.

 

§7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Konkurs jest zorganizowany w formie plebiscytu.

2. Prace konkursowe ocenią czytelnicy i odwiedzający bibliotekę poprzez oddanie głosu na wybraną pracę przy pomocy przygotowanych kart do głosowania (wzór karty Załącznik 5 do regulaminu), wrzucenie jej do specjalnie przygotowanej na potrzeby Konkursu, zamkniętej urnie do głosowania.

3. Praca Komisji Konkursowej będzie polegała na nadaniu numerów pracom zgodnie z kartą zgłoszenia, otwarciu urny i przeliczeniu głosów oddanych na poszczególne prace.

4. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

5. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 lutego 2020 r. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora i profilu społecznościowym Faceebook.

7. Prace konkursowe powinny zostać odebrane w terminie do 15 marca 2020 r. W wypadku ich nieodebrania Organizator Konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów.

 

§8. NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci i uczestnicy Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe - nagrody książkowe, ufundowane przez Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu  uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

 

§9. EKSPOZYCJA PRAC

1. Prace uczestników Konkursu będą wyeksponowane od 08 lutego do uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

 

§10. DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 1) przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu w formie plebiscytu „Zimowa śnieżynka” na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.  Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ( Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016);

2) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

 

§11. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie);

4. Załącznik nr 4 – Wzór karty do głosowania.

 

***

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, ul. Górna 23A, 17-300 Siemiatycze.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………..................

2. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

.................................................................................................................

3. NADANY PRZEZ KOMISJĘ NR PRACY ……………………………….

 

  Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

……………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................    jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu  plastycznego „Zimowa śnieżynka” do organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach dla uczniów szkół podstawowych miasta Siemiatycze (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ( Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

............…………………………..                               ............…………………………..

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy      (data i podpis Organizatora) autora/opiekun prawny autora)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. przez:…………………………………………………………………………………………………..

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………………………………………..…………………………........ niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „Zimowa śnieżynka”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej (zwaną dalej Organizatorem) dla szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty  do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach internetowych  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.
3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

........................................…………………………..    

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

 

Głosuje na pracę nr ........

 

 

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;